Aydınlatma Metni

BAHADIR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

GENEL BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

Bahadır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir. KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aydınlatma metnini dinleyerek, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza uygun olarak Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVVK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak açık rızanız ile veya kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için işlenmektedir:

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdakiler mevcut işleme amaçlarını kapsamaktadır:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Etkinlik yönetimi
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Şirket personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Talep ve şikayet yönetimi
 • Şirket üst düzey yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası süreçlerine destek olunması
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi
 • İstatistik tutulması.

 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK ’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.

Şirket tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşlara ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde iş birliği yaptığı danışmanlar ve kuruluşlar gibi gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari veya adli kurum veya kuruluşlara aktarılabilir.

Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Şirket, kişisel verileri Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şirket olarak sunduğumuz hizmetlerin sunulabilmesi, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile toplanmakta ve Kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Şirkete başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilen Başvuru Formu ’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Kemalpaşa OSB Mah. 90 Sk. No.3 Kemalpaşa/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bahadirmakina@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılacağı, veri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile KVKK 11. Madde de sayılan haklarınızın kullanılması konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin www.bahadirmakina.com.tr internet adresinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.